Rejestry, ewidencje, archiwa 

 
 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 

 

Stanowisko pracy ds. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH

1. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

2. Ewidencja czasu pracy

3. Rejestr Kontroli

4. Rejestr Instytucji Kultury - Dokumentzobacz

   - Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - DokumentGminna Biblioteka Publiczna , DokumentGminny Ośrodek Kultury w Samborcu

 

Stanowisko pracy ds. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-KANCELARYJNEJ

1. Rejestr delegacji

2. Ewidencja szkoleń pracowników

3. Rejestr Zarządzeń Wójta

4. Rejestr umów

 

Stanowisko pracy ds. OBSŁUGI RADY GMINY I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Rejestr interpelacji i wniosków radnych

2. Rejestr uchwał Rady Gminy

3. Rejestr skarg

4. Rejestr wniosków CEIDG1

5. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Urząd Stanu Cywilnego

1.Rejestr urodzeń

2. Rejestr małżeństw

3. Rejestr zapewnień

4. Rejestr zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

5. Rejestr zgonów

 

Stanowisko pracy ds. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

1. Rejestr mieszkańców

2. Rejestr zamieszkania cudzoziemców

3. Rejestr wyborców

4. Rejestr dowodów osobistych

5. Rejestr mężczyzn/kobiet objętych rejestracją na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

 

Stanowisko pracy ds. MIENIA GMINNEGO,SZACOWANIA SZKÓD W PRODUKCJI ROLNEJ,OCHRONY ZWIERZĄT

1. Rejestr gruntów komunalnych

2. Gminna ewidencja zabytków

 

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zgodnie z art.19 Prawo ochrony środowiska

2. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

3. Ewidencja zbiorników bezodpływowych

4. Baza danych o wyrobach zawierających azbest

5. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

6. Rejestr udzielonych zamówień publicznych

 

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

1. Rejestr faktur

 z zakresu zobowiązań podatkowych:

1. Rejestr dotyczący podatku od nieruchomości osób fizycznych

2. Rejestr dotyczący podatku rolnego osób fizycznych

3. Rejestr zaświadczeń

 

Urząd Gminy w Samborcu prowadzi archiwum zakładowe-osoba odpowiedzialna Anna Modras (pok.nr 7)

 

Udostępnianie rejestrów i ewidencji odbywa się w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz zasad określonych w rozdziale 11 Statutu Gminy.

 

Liczba odwiedzin : 1003
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Drzazga
Czas wytworzenia: 2010-01-28 12:47:48
Czas publikacji: 2019-03-18 13:51:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak