Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Samborzec 43, 27-650 Samborzec

 

Telefon: 15 831-44-64; 15 831-44-43 w. 35

Świadczenia Rodzinne tel: 15 831-44-43 w.30

Adres e-mail: opssamborzec@interia.pl
Adres strony BIP: http://bip.jednostki.samborzec.pl/ops


Kierownik OPS - mgr Lidia Łukiewicz  tel. 15 831-44-64 wew.50

 

Godziny Otwarcia
poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu realizuje zadania zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej, Ustawą o Świadczeniach Rodzinnych, Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, Ustawą o zaliczce alimentacyjnej.

Teren działalności to gmina Samborzec o łącznej liczbie mieszkańców – 8 990 osób.

 

Pomoc społeczna

Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje:

- osobom i rodzinom, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  456zł /netto /

- w przypadku osób samotnie gospodarującą - 542 zł /netto/

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności poniżej wymienionych:

 

1)         ubóstwa;

2)         sieroctwa;

3)         bezdomności;

4)         bezrobocia;

5)         niepełnosprawności;

6)         długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)         przemocy w rodzinie;

7a)       potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8)         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9)      bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa   domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

11)       trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12)       alkoholizmu lub narkomanii;

13)       zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14)       klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania /zasiłki rodzinne, dodatek mieszkaniowy, stypendia dla dzieci i młodzieży itp./

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione
i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  i gospodarujące.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń
z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń
z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

W Ośrodku Pomocy Społecznej przyznawane są między innymi:

 1. świadczenia pieniężne: zasiłek celowy i specjalny celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały.
 2. świadczenia niepieniężne: pomoc w formie usług opiekuńczych, sprawienie pogrzebu,  schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,  praca socjalna, bilet kredytowy, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

W przypadku stwierdzenia dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności  w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia /Art. 12 Ust. o Pom.Społ /.

 

 

Rejony pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Samborcu

Lp.

Imię i nazwisko

Przydzielone rejony opiekuńcze

   1

Lasota Elżbieta

 1. Bystrojowice
 2. Chobrzany
 3. Kobierniki
 4. Krzeczkowice
 5. Milczany

   2.

Mazur Agnieszka

 1. Andruszkowice
 2. Faliszowice
 3. Samborzec
 4. Strochcice
 5. Złota

   3.

Kapusta Małgorzata

 1. Koćmierzów
 2. Ostrołęka
 3. Śmiechowice
 4. Wielogóra
 5. Zawierzbie
 6. Zawisełcze
 7. Żuków

   4.

Dragan Anna

 1. Gorzyczany
 2. Jachimowice
 3. Janowice
 4. Ryłowice
 5. Skotniki
 6. Strączków

   5.

Piskor Anna

 1. Bogoria Skotnicka
 2. Łojowice
 3. Polanów
 4. Szewce
 5. Zajeziorze

 

 

 

Liczba odwiedzin : 4882
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Lidia Łukiewicz
Czas wytworzenia: 2013-09-10 13:58:02
Czas publikacji: 2017-01-09 13:25:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak