Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE - Budowa drogi gminnej nr 373032 T w miejscowości Zawierzbie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 373032 T w miejscowości Zawierzbie”
2011-03-21 10:31:35
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Samborcu

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Samborcu z dnia 14 marca 2011r. w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
2011-03-17 14:23:14
Obwieszczenie-wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi gminnej Samborzec-Dębiany"

Obwieszczenie-wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi gminnej Samborzec-Dębiany"
2009-12-16 07:49:00
OBWIESZCZENIE droga Samborzec Dębiany

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej Samborzec - Dębiany.
2009-09-29 12:07:06
Informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

span style="font-size: 14.0pt">Samborzec dnia 26.09.2008r.

 

 

Informacja

 

         Wójt Gminy Samborzec informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy                   Samborzec:

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
         W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Lp

Położenie i opis

nieruchomości,

oznaczenie w KW

Oznaczenie nierucho-mości

Powie-

rzchnia

nierucho-

mości w

ha

 

Przeznaczenie

nieruchomości  zgodnie ze Studium

Uwarunkowań  i

Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Samborzec

Cena

nieruchomości

1.

 

Obręb Janowice

KW 83196

338

0,1800

tereny jednostek  obsługi rolnictwa i tereny inne

7 700 zł

2.

Obręb Koćmierzów

KW 85963

476

0,8200

stanowi teren upraw rolnych

18 600 zł

3.

Obręb

Samborzec

KW 70746

 

423/19

0,1100

tereny budownictwa

jednorodzinnego i

wielorodzinnego

5 800 zł

 

 

           Termin i miejsce przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży zostaną podane w prasie.

           Brak osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach ujętych w wykazie można uzyskać            w Urzędzie Gminy Samborzec w pokoju nr 8.

          Wykaz został wywieszony w Urzędzie Gminy od dnia 26.09 2008 roku

do dnia  17.10.2008 r. oraz  na tablicach  ogłoszeń w  miejscowościach :

 Janowicach, Koćmierzowie i Samborcu  a ponadto informację

o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie             w prasie lokalnej  „ Echo Dnia” , „ Tygodnik Nadwiślański.”

 

2008-09-29 14:16:44
OBWIESZCZENIE*

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), w związku z art. 53 i art. 32 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150, ze zm.) , w związku z wnioskiem Gminy w Samborcu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

- budowa drogi gminnej nr 00337T w miejscowości Zawierzbie,

- budowa drogi gminnej Samborzec – Dębiany,

- remont drogi gminnej nr 003360T w miejscowości Żuków

Urząd Gminy w Samborcu podaje do publicznej wiadomości:

W dniach 4 – 25 września 2008 r. , w Urzędzie Gminy w Samborcu – pok. Nr 6, w godzinach pracy Urzędu, można się zapoznać z przebiegiem dróg jak wyżej, oraz z informacjami o przedsięwzięciu, sporządzonymi zgodnie z ustawa Prawo ochrony środowiska. Można zgłaszać również wnioski i uwagi dotyczące wymienionych przedsięwzięć.

Wójt Gminy Samborzec

2008-09-04 15:08:47
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USłUGI INTEGRACJI SPOłECZNEJ GMINA SAMBORZEC

format pliku .pdf
2008-06-04 11:09:29
Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu sporządzony 31-12-2007

plik formatu .pdf
2008-05-29 11:43:21
Bilans Urzędu Gminy w Samborcu sporządzony 31-12-2007

plik formatu .pdf
2008-05-29 11:40:51
Bilans Gminnej Bibloteki w Samborcu sporządzony dnia 31-12-2007

plik formatu .pdf
2008-05-29 11:37:04