Działalność Gospodarcza 

 
 

Wszelkie informacje dotyczące działalności gospodarczej można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl

 

Przewidywany termin załatwienia:
Niezwłocznie.

 

Miejsce złożenia Wniosku:

Pok. nr 17  Urzędu Gminy w Samborcu 

 

Opłaty:
REJESTRACJA jest wolna od opłat

   

Wydawanie zezwoleń na alkohol

 

Wymagane dokumenty:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży do którego należy załączyć:
-  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
-  pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
-  decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 
Usytuowanie placówki sprawdzane jest podczas wizji w terenie.

Sposób załatwiania sprawy:
Wniosek składa się w pok. nr 17,  Urzędu Gminy w Samborcu
 
Czas załatwienia:

Od złożenia kompletnego wniosku – 14 dni.

 

Podstawa prawna :
Sposób naliczenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o wykreśleniu "zdublowanych" wpisów przedsiębiorców z CEIDG (27.02.2019 r.)

19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Ważne dla przedsiębiorców

Zmiany w CEIDG obowiązujące od 30.04.2018

 

Weszły w życie nowe przepisy regulujące sprzedaż napojów alkoholowych.
Dotychczas przedsiębiorcy, którzy w ustawowych terminach nie wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim lub wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tracili zezwolenia na jego sprzedaż na okres 6 miesięcy. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br., dają im możliwość uzupełnienia zaległości w ciągu następnych 30 dni, jednak pod warunkiem uiszczenia dodatkowych opłat.

 

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim
31 stycznia każdego roku upływa ustawowy termin na złożenie przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.  W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.

 

Opłaty za korzystanie w 2016 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Jeżeli ostatni dzień terminu do złożenia oświadczenia oraz wniesienia opłaty przypada na niedzielę, nie wpływa to na przedłużenie terminu. Do ustawowego terminu złożenia oświadczenia oraz uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wójt Gminy może przeprowadzić kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.  Na podstawie danych zawartych w oświadczeniu, wyliczana jest opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Celem kontroli jest ustalenie, czy dane zawarte w oświadczeniu odzwierciedlają faktyczną wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów w danym punkcie i w roku, którego dotyczy oświadczenie. Kontrole przeprowadzane będą po wcześniejszym zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli dotyczącej konkretnego punktu sprzedaży.

 

W razie wykrycia nieprawdziwych danych w oświadczeniu, przedsiębiorca utraci zezwolenie i możliwość ubiegania się o kolejne przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji cofającej zezwolenie. Cofnięcie zezwolenia dotyczyć będzie każdego przedsiębiorcy, który podawał nieprawdziwe dane w oświadczeniu (kwoty zawyżone lub zaniżone), niezależnie czy było to celowe działanie, czy nieumyślne.

 

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców - załóż firmę przez telefon!

 

Liczba odwiedzin : 1058
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Wołos
Czas wytworzenia: 2010-01-21 08:00:00
Czas publikacji: 2019-02-27 12:50:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak