Informacje nieudostępnione w BIP 

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Samborcu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Urząd Gminy w Samborcu może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd Gminy w Samborcu nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

 
Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy w Samborcu w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec;
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w pok. nr 1. 
  • przesłać  faxem na numer: (15) 831 44 43, 831 44 67, 831 45 82, 831 45 83- wew. 20 (w godzinach pracy Urzędu);
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:sekretariat@samborzec.pl

 

 Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Wójta Gminy, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

Liczba odwiedzin : 2676
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Drzazga
Czas wytworzenia: 2010-01-28 15:21:51
Czas publikacji: 2018-11-02 10:23:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak