Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów 

 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚC OSOBY FIZYCZNEJ

 

Miejsce załatwienia sprawy

 Urząd Gminy w Samborcu

 Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

 Pokój nr 7

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 Właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) obowiązany jest dokonać zgłoszenia, zamiaru usunięcia drzewa/drzew, (które rosną na nieruchomości stanowiącej jego własność i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a)   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b)  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)    50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

W terminie 21 dni od dnia dostarczenia do tut. Organu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,  Organ przeprowadza oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustala gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany jest protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Zgłoszenie zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.Dz. U. 2018, poz. 1614 ze zm.) ma zawierać:

 

  • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
  • Zgodę współwłaściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
  • Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości.

 W przypadku jeśli zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nie będzie zawierało wszystkich elementów Organ nałoży (w drodze postanowienia) obowiązek jego uzupełnienia w ciągu 7 dni (na podstawie art. 83f ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.). Nieuzupełnienie braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia spowoduje wniesienie sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew.

 

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE

Organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadza oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew  w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru ich usunięcia, podczas których ustala gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany jest protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

 

OPŁATY:

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

KARY:

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

ODWOŁANIE:

Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Samborzec, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 
INFORMACJE DODATKOWE:

 Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

Organ wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.

 Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

 a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu

 b) drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

 c) drzewo usytuowane jest na terenach objętych formami przyrody lub objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,

 d) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

 Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

 

 DO POBRANIA:

 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa

 Zgoda współwłaściciela na usunięcie drzewa/drzew z terenu nieruchomości stanowiącej wspólną własność

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

 

 

 

 

Załączniki

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_braku_sprzeciwu.docx

Data: 2019-01-15 10:03:43 Rozmiar: 12.13k Format: .docx Pobierz

zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzew.docx

Data: 2019-01-15 10:03:43 Rozmiar: 14.84k Format: .docx Pobierz

zgoda_wspolwlasciciela.docx

Data: 2019-01-15 10:03:43 Rozmiar: 12.76k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 867
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Modras
Czas wytworzenia: 2013-10-07 11:43:10
Czas publikacji: 2019-01-15 10:08:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak