Oświata 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Zespół Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy

Samborzec 43, 27-650 Samborzec

tel. 15 831-44-43 wew. 34

piętro II, pok.nr 6

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty(Dz.U. z 2015 r. poz. 2156).

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne

 2) zasiłek szkolny.


Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Samborzec:

 

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej  sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka bądź długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Wójt Gminy dokonuje przelewu przyznanych uczniowi środków na rzecz szkoły bądź instytucji realizującej zajęcia dydaktyczne z uczniem, któremu udzielone zostało stypendium szkolne.

 

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, np. zakup obuwia sportowego, ubrania sportowego, tornistra, a w szczególności zakup podręczników i przyborów szkolnych. Realizacji pomocy dokonuje się poprzez przelew na rzecz instytucji, która dokonała sprzedaży bądź zwrotu kosztów rachunku.

 

3)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów),

 

4)      świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

 

 Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a szczególności:

 

     1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnianiem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

 

     2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,

 

     3) odcinki rent, emerytury lub wypłat alimentów,

 

     4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

 

     5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

 

     6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

 

     7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,

 

     8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

 

 Do obliczania dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

 

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy w Samborcu w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego a przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia lub innego członka rodziny, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 


O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane na wniosek:
1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
2) dyrektora szkoły.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dostępne będą w szkołach prowadzonych przez Gminę Samborzec oraz w Urzędzie Gminy Samborzec , piętro 2, pok. nr 6.

 

 

Informacja dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Podstawa prawna: 

1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.), 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.Nr 244, poz. 1626 ), 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7), 

5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str.1),

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

 

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

W zreformowanym systemie nie ma już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia.

 

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. W przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Najistotniejszą zmianą jest fakt, iż dofinansowanie od 1 września 2012 roku traktowane jest jako pomoc de minimis. W art.70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str.1).

 

WAŻNE INFORMACJE!!!

Każdy wnioskodawca, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do przedłożenia odpowiednich dokumentów.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

 • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

oraz:

 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1),
 • wszystkie zaświadczenia (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie (załącznik nr 2b), albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 2b),
 • aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, 
 • pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów wniosek nie zostanie rozpatrzony.

 

UWAGI: 

I.                   Zawiadomienie o zawarciu umowy

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Samborzec, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Samborzec, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

 II.                Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 III.             Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Samborcu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 IV.             Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Samborcu – Zespół Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy, piętro II, pokój nr 2, Samborzec 43, 27-650 Samborzec.

 V.                Spełnienie obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.) Gmina Samborzec informuje, że:

 • administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec;
 • dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom;
 • obowiązek podania danych wynika z: art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz
  z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.).

 

 Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wykaz wydatków kwalifikowanych do wypłaty stypendium szkolnego

Informacja dotycząca wyprawki szkolnej na rok szkolny 2016/2017

Wniosek o przyznanie "wyprawki szkolnej 2016"  

REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CHOBRZANACH ORAZ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "WESOŁE JABŁUSZKO" W SAMBORCU NA ROK 2016/2017

Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja .pdf, wersja .xlsx)

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis

Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

 

 

 

 

Załączniki

20180719_WNIOSEK_o_stypendium_szkolne.rtf

Data: 2018-07-19 12:11:57 Rozmiar: 189.13k Format: .rtf Pobierz

20160826_wniosek_wyprawka_szkolna2016..rtf

Data: 2016-08-26 14:48:09 Rozmiar: 83.1k Format: .rtf Pobierz

20160826_wyprawka_szkolna_wytyczne.pdf

Data: 2016-08-26 14:48:09 Rozmiar: 91.73k Format: .pdf Pobierz

wniosek_zasilek_szkolny.rtf

Data: 2015-08-10 09:58:47 Rozmiar: 72.15k Format: .rtf Pobierz

wykaz_wydatkow.pdf

Data: 2015-08-10 09:58:47 Rozmiar: 134.65k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie_o_zawarciu_umowy_miedzy_pracodawca_a_mlod._prac..pdf

Data: 2015-08-10 09:58:47 Rozmiar: 206.53k Format: .pdf Pobierz

Oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pomocy_de_minimis.pdf

Data: 2015-08-10 09:58:47 Rozmiar: 156.3k Format: .pdf Pobierz

20160822_wniosek_stypendium_szkolne-1.rtf

Data: 2016-08-22 11:05:42 Rozmiar: 182.5k Format: .rtf Pobierz

20160309_formularz_pomoc_de_minimis.pdf

Data: 2016-03-09 12:36:01 Rozmiar: 417.23k Format: .pdf Pobierz

20160309_formularz_pomoc_de_minimis.xlsx

Data: 2016-03-09 12:36:01 Rozmiar: 76.58k Format: .xlsx Pobierz

20160309_oswiadczenie_o_nieuzyskaniu_pomocy_de_minimis.doc

Data: 2016-03-09 13:08:22 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

REGULAMIN_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLA_ODDZIALOW_PRZEDSZKOLNYCH_SAMBORZEC.pdf

Data: 2016-03-17 11:40:00 Rozmiar: 253.06k Format: .pdf Pobierz

20181121_Wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_mlodocianych_pracownikow.pdf

Data: 2018-11-21 10:56:55 Rozmiar: 192.76k Format: .pdf Pobierz

20181121_Wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_mlodocianych_pracownikow_edit.doc

Data: 2018-11-21 10:56:55 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1874
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Ossowska
Czas wytworzenia: 2010-01-25 13:30:08
Czas publikacji: 2018-11-21 10:56:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak