Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości 

 
 

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości

 

 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

     Urząd Gminy w Samborcu

             Samborzec 43

           27-650 Samborzec

           Piętro I, pok. nr 6

 

Podstawa prawna:

 

art. 47a ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

 

 Wnioskodawca:

 

  1. Osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), posiadacz samoistny lub inny użytkownik nieruchomości na podstawie umów zawartych z właścicielem np. dzierżawca, najemca
  2. Strona może działać przez pełnomocnika art. 32 k.p.a. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub do protokołu. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa, dokładne oznaczenie osoby która go udziela (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dokładne dane pełnomocnika (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), określenie sprawy w jakiej jest udzielane.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego.
Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- dokładny adres wnioskodawcy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku i lokalu, telefon)
- informacja o sposobie zagospodarowania nieruchomości (podać czy nieruchomość jest zabudowana czy nie, a jeżeli tak to jakiego rodzaju obiekt budowlany jest na niej wzniesiony – mieszkalny, usługowy lub inny – podać jaki)
- dane geodezyjne o nieruchomości będącej przedmiotem sprawy ( nr mapy, nr działki)
2. Umowa dzierżawy, najmu - w przypadku dzierżawcy, najemcy.
3. Załącznik
Aktualna kserokopia mapy zasadniczej  z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem sprawy.
4. Opłata
5. Pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika + opłata


DokumentPobierz wniosek (74.4 KB)

 

Opłaty:
- za wykonanie czynności urzędowej na wniosek -17,00 zł.
- za pełnomocnictwo -17,00 zł
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni

 

Miejsce złożenia dokumentów: I piętro, pokój nr 6

 

Liczba odwiedzin : 707
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Rej
Czas wytworzenia: 2013-10-03 13:02:07
Czas publikacji: 2016-04-05 14:53:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak