Postanowienie w sprawie wydania wstępnego podziału nieruchomości 

 
 

Postanowienie w sprawie wydania wstępnego podziału nieruchomości

 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

Pokój nr 6

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

 

Sposób załatwienia sprawy: 

Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie wydania wstępnego podziału nieruchomości należy złożyć do pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Samborcu Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki:

 • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
 • Wypis z rejestru nieruchomości (ewidencji gruntów).
 • Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu, który musi zawierać:
  • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
  • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

 

pobierz_wniosek

 

Opłaty:

 Brak opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni - zgodnie z  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.

 

Wynik procedury:

Wnioskodawca otrzymuje postanowienie stwierdzające zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku nie uchwalenia takiego z przepisami prawa.

 

Liczba odwiedzin : 806
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Sacewicz
Czas wytworzenia: 2014-12-30 11:30:13
Czas publikacji: 2018-01-03 10:52:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak