Podział nieruchomości 

 
 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy w Samborcu pok. 8, tel. 15 831-44-43 wew. 29.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, do którego należy dołączyć:

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia podania o podział, obowiązującą w dniu złożenia podania,

- wstępny projekt podziału,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

- wykaz zmian gruntowych,

- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inna niż w księdze wieczystej,

- mapa z projektem podziału.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Samborzec.

 

 Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

 

Liczba odwiedzin : 520
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Mroczek
Czas wytworzenia: 2014-12-30 11:44:31
Czas publikacji: 2016-11-15 11:35:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak