Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Gminy w Samborcu

 

Adres ESP Urzędu Gminy w Samborcu na Platformie ePUAP

 

/8530fnabpw/skrytka

 

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Urzędu  konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (epuap.gov.pl)

W celu załatwienia sprawy w Urzędzie drogą elektroniczną: WEJDŹ 

 

Instrukcja użytkowników Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ZOBACZ

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Samborcu:

1.Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line i przesłanie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy w Samborcu, umieszczoną na Platformie ePUAP
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu ( 7.30 -15.30) do Sekretariatu I piętro, Samborzec 43 na następujących nośnikach danych:

1. Płyta CD/DVD

2. Pamięć masowa USB.

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (płyta CD-RW lub DVD-RW, nośnik USB), w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy w Samborcu:
1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

2. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

3. Akceptowalne formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:
a) .doc, .docx, .rtf, .txt
b) .gif, .jpg, .tif, .png, .svg
c) .ods, .odt
d) .pdf
e) .xls, .xlsx,
f) .xml

4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U.2017.570 t.j. z dn. 2017.03.17).
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2016.1626 z dnia 2016.10.06)
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j. z dnia 2018.01.22).

 

Liczba odwiedzin : 2282
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zych-Siwek
Czas wytworzenia: 2017-09-20 11:44:04
Czas publikacji: 2019-03-18 18:52:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak