Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

Pokój nr 7

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2.  Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), zwanej dalej „ustawą”, z uwzględnieniem definicji obszaru oddziaływania - art. 74 ust. 3a "ustawy".
 3.  Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a) "ustawy", z uwzględnieniem definicji obszaru oddziaływania - art. 74 ust. 3a "ustawy".
 4. W zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, alternatywnie:
  a) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 "ustawy"– kartę informacyjną przedsięwzięcia;

         b) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1) i 2) "ustawy".
         Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach   danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po cztery egzemplarze; w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane  jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego – 5 egzemplarzy.

 1.  Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6) "ustawy", z uwzględnieniem definicji obszaru oddziaływania - art. 74 ust. 3a "ustawy".
 2.  W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 "ustawy", wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 7) "ustawy".
 3.  Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 220, 791 i 1089) - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 8) "ustawy".
 4.  W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

1)      205 zł za decyzję

2)      105 zł za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby

3)       17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych, przy czym do czasu tego nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 "ustawy".  Stosownie do art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu. Czas załatwienia sprawy zależy również od kwalifikacji przedsięwzięcia - rodzaju procedury.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Samborzec.

 

 

Załączniki

20181130_wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.doc

Data: 2019-01-15 08:20:03 Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 17
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Modras
Czas wytworzenia: 2019-01-15 08:20:02
Czas publikacji: 2019-01-15 08:28:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak