Zameldowanie/wymeldowanie cudzoziemca 

 
 

 Zameldowanie/ wymeldowanie cudzoziemca

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43

27-650 Samborzec

Referat Ewidencji Ludności

Piętro I, pok. nr 3

 

 Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 657)  

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się  w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia.

Cudzoziemiec niewymieniony wyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się  w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia, chyba że jego pobyt  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni, a wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Deklarowany okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten  może legalnie przebywać na terytorium RP, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

 

 Sposób załatwienia sprawy:

Należy wypełnić odpowiedni formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego/czasowego),

- Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

- Cudzoziemiec (unita), dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec (członek rodziny unity), dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

- Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

- Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, przedmiotowej ustawy dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.  

- Cudzoziemiec dokonując wymeldowania przedstawia paszport, kartę pobytu, wizę lub zezwolenie na pobyt. 

- Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy w tym lokalu.

- Dokonanie faktu zameldowania jest potwierdzone przez wydanie zaświadczenia

 

Uwaga:

Cudzoziemiec posiadający ważną wizę a nieposiadający karty pobytu może zameldować się jedynie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

Opłaty:

Przy dokonywaniu zameldowania i wymeldowania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje bezpłatnie potwierdzenie zameldowania, na pobyt czasowy - zaświadczenie otrzyma na wniosek.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Miejsce złożenia dokumentów: Referat Ewidencji Ludności

 

 

Liczba odwiedzin : 590
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Wołos-Mazur
Czas wytworzenia: 2013-10-03 13:30:43
Czas publikacji: 2018-01-05 13:38:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak