Udostępnianie danych osobowych 

 
 

Udostępnianie danych osobowych

 

 Podstawa prawna:

  1. Rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
  2. Rozdział 8, art. 72 – 78 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017, poz.1464)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
  4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji za dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. 2018 poz. 2523).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 2017 poz. 2482)

 

Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem uzyskane z rejestru mieszkańców lub jednej osoby, jednego dokumentu z Rejestru Dowodów Osobistych.

 

Osoby i jednostki organizacyjne wnosząc o udostępnienie danych osobowych winny wykazać interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu żądanych danych osobowych, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające zidentyfikowanie osoby poszukiwanej. Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL. Ponadto należy wskazać zakres żądanych przez wnioskodawcę danych.

 

W celu wykazania interesu prawnego wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania przepisu prawa materialnego, na podstawie którego jest on uprawniony do żądania udostępnienia  mu danych osobowych innej osoby. Jeżeli natomiast żądanie udostępnienia danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy do wniosku załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę określonego interesu prawnego. Przykładem dokumentów potwierdzających posiadanie interesu prawnego są: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).

 

W przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do wniosku o udostępnienie danych należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach ustawy o opłacie skarbowej.

 

Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi - pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o odmowie udostępnienia danych wnioskodawca otrzyma pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny w pozyskaniu żądanych danych osobowych, dane są udostępniane wyłącznie za zgodą wyrażoną przez osobę, której dane te dotyczą.

 

Opłaty:

- Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców lub  Rejestrze Dowodów Osobistych wynosi 31 zł dla podmiotów, którym dane udostępniane są  odpłatnie.

 

- W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od złożenia pełnomocnictwa do działania  w imieniu wnioskodawcy

 

Uwaga:

 

Osobie, która otrzymała decyzję odmowną w sprawie o udostępnienie danych osobowych służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Samborzec, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

do 7 dni dla podmiotów realizujących zadania ustawowe a dla innych podmiotów, którym dane osobowe są udostępniane ze względu na  posiadanie interesu prawnego lub faktycznego oraz dla jednostek organizacyjnych do celów  badawczych i statystycznych lub badania opinii publicznej – po przeprowadzeniu  postępowania wyjaśniającego w terminie do 1-go miesiąca.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Referat Ewidencji Ludności (pokój nr 3) lub Urząd Stanu Cywilnego (pokój nr 2)

 

 

 DokumentWzór wniosku o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (235.4 KB)

DokumentWzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

 

Liczba odwiedzin : 859
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Wołos-Mazur
Czas wytworzenia: 2013-10-03 13:07:12
Czas publikacji: 2019-01-24 10:35:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak