Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej 

 
 

 Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej

 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43

27-650 Samborzec

Referat Ewidencji Ludności

Piętro I, pok. nr 3

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 657)
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1257 ).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 poz.1827).

 

 Wymagane dokumenty:

 Z wnioskiem o zameldowanie może wystąpić osoba, która faktycznie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, lecz nie może uzyskać potwierdzenia faktu Jej pobytu w tym lokalu dokonanego przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Strona może ustanowić pełnomocnika.


 Opłata skarbowa od:

 1.  złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł,

 2. wydania decyzji administracyjnej – 10,00 zł.

 Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

 Termin załatwienia sprawy:

 Do 1 miesiąca zaś, w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 Wypełniony formularz meldunkowy oraz podanie wraz z uzasadnieniem  w sprawie należy wysłać pocztą, złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Liczba odwiedzin : 483
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Wołos-Mazur
Czas wytworzenia: 2015-03-03 14:09:57
Czas publikacji: 2018-01-05 13:40:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak