Kompetencje 

 
 

1)      kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)      składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;

3)      podejmowanie czynności należących do kompetencji wójta w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;

4)      realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy;

5)      realizacja uprawnień służbowych w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6)      przygotowanie projektu budżetu gminy, dokonywanie zmian w budżecie oraz nadzór nad jego prawidłową realizacją;

7)      składanie sprawozdań z realizacji swoich zadań organowi stanowiącemu gminy;

8)      przygotowanie projektów uchwał rady gminy oraz po podjęciu uchwał ich wykonywanie;

9)       wydawanie zarządzeń w zakresie bieżącej działalności gminy oraz zarządzeń wewnętrznych i pism okólnych w celu prawidłowego wykonawstwa swych zadań;

10)   powierzanie prowadzenia spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy;

11)   wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie do ich realizacji w imieniu wójta innych pracowników urzędu;

12)   wykonywanie zadań organu podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych;

13)  pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy;

14)  sprawowanie funkcji kierownika urzędu stanu cywilnego;

15)  sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych realizowanych przez gminę, sprawowanie funkcji Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

16)   nadzorowanie realizacji zadań gminy dotyczących:

a)      ochrony zdrowia,

b)      pomocy społecznej,

c)      edukacji publicznej,

d)      kultury,

e)      porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

f)       gospodarki komunalnej,  w tym zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, usuwania odpadów i ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku;

17)  współdziałanie z radą gminy oraz jednostkami pomocniczymi gminy;

18)  kierowanie wykonywaniem innych zadań własnych gminy i zleconych odrębnymi ustawami.

 

Liczba odwiedzin : 398
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Drzazga
Czas wytworzenia: 2016-03-17 08:10:21
Czas publikacji: 2016-03-17 09:37:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak