Rejestr zbiorów danych osobowych 

 
 

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Samborzec  prowadzony na podstawie:

 • art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135)
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Samborzec

 1. Alkohole
 2. Archiwum zakładowe Gminy Samborzec
 3. Decyzje środowiskowe
 4. Zarządzanie drogami publicznymi
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6. Gospodarka przestrzenna
 7. Wnioski o udzielenie informacji publicznej
 8. Kadry
 9. Kartoteka osobowa mieszkańców
 10. Pocztowa książka nadawcza
 11. Księgi Stanu Cywilnego
 12. Kandydaci na ławników sądowych
 13. Numeracja Porządkowa Nieruchomości
 14. Rejestr decyzji o świadczenia rzeczowe i osobowe
 15. Ochrona zwierząt
 16. Ewidencja członków ochotniczych straży pożarnych
 17. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych
 18. Oświadczenia majątkowe radnych
 19. Płace
 20. Płatnik
 21. Dopłaty paliwowe dla rolników
 22. Ewidencja płatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego
 23. Ewidencja płatników podatku od środków transportowych
 24. Rejestr Mieszkańców
 25. Rejestr Zamieszkania Cudzoziemców
 26. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją
 27. Rejestr skarg i wniosków
 28. Sołtysi sołectw gminy Samborzec
 29. Sprawy wojskowe
 30. Ochrona stosunków wodnych
 31. Sprawy dotyczące utrzymywania  czystości i porządku na terenie gminy Samborzec
 32. Użytkownicy wieczyści, najemcy i dzierżawcy
 33. Informatyczny system naliczania podatków i windykacji
 34. Koperty dowodowe
 35. Sprawy dotyczące wycinki drzew i krzewów
 36. Zamówienia udzielane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
 37. Zmiana imion i nazwisk
 38.  Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 

 

 

Liczba odwiedzin : 612
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Wołos-Mazur
Czas wytworzenia: 2016-07-12 11:35:20
Czas publikacji: 2016-07-13 10:12:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak