Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 
 

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.),

- uchwała Nr XIV/83/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Samborzec,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy w Samborcu pok. 8, tel. 15 831-44-43 wew. 29.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie danego rodzaju działalności wraz z załączonymi dokumentami określonymi w uchwale Nr XIV/83/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Samborzec, stosownie do prowadzonego rodzaju działalności.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- do 30 dni.

OPŁATY:

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Samborzec.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - pobierz wersja.doc

 

 

Liczba odwiedzin : 162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Mroczek
Czas wytworzenia: 2017-01-11 10:52:15
Czas publikacji: 2017-01-11 11:01:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak