Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Samborcu została powołana na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 483 z późniejszymi zmianami) przez Wójta Gminy Samborzec (Uchwała Nr 43/2001 Wójta Gminy Samborzec z dnia 16 listopada 2001 roku; Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku; Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 04 lutego 2010 roku; Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 07 września 2015 roku).

 

W skład Komisji wchodzą:

 • Przewodniczący Komisji – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu - Lidia Łukiewicz
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Samborcu - Ewa Świder
 • Członkowie Komisji:
  • Przewodniczący Rady Gminy - Mieczysław Piątek
  • Pielęgniarka - Ewa Kamuda
  • Pracownik socjalny - Małgorzata Kapusta
  • Policjant  - Grzegorz Chmielewski
  • Terapeuta - Marek Kwiatkowski

 

Do zadań Komisji należy: 

 • coroczne opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedstawianie go Wójtowi Gminy Samborzec do zatwierdzenia oraz do uchwalenia Radzie Gminy w Samborcu,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie działalności – instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Samborzec określającymi liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających: do 4.5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasadach usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz w wyniku tych kontroli wnioskowanie o cofnięcie tych zezwoleń.

 

Procedura postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu

1)      W stosunku do osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują powstanie okoliczności określonych w art. 24 ustawy z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego Komisja przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie.

2)      Postępowanie, o którym mowa w pkt. 1 wszczyna się na pisemny wniosek osoby lub instytucji mającej interes prawny lub ustawowo zobowiązanej do tego typu działań,
a w szczególności:

- Członka rodziny,

-  Osób wspólnie mieszkających,

- Policji,

-  Pracodawcy,

-  Kuratora,

-  Osób dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną (np. sąsiada).

3)      Komisja ze względu na ważny interes społeczny lub rodziny, w szczególności,
gdy nadużywanie alkoholu jest związane z przemocą w rodzinie, w oparciu o uzyskane materiały może wszcząć postępowaniez urzędu.

4)      Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym pisemnie zawiadomiona z jednoczesnym wyznaczeniem terminu spotkania z Komisją.

5)      W przypadku zgłoszenia się osoby zawiadomionej na spotkanie, Komisja przeprowadza z nią rozmowę, która ma na celu zebranie informacji odnośnie jej problemu
i zmotywowanie do podjęcia działań naprawczych.

6)      Komisja, prowadząc postępowanie, może zapraszać na spotkanie członków rodziny osoby nadużywającej alkoholu lub inne osoby mogące wnieść istotne dla sprawy informacje.

7)      W toku prowadzonego postępowania przeprowadza się wywiad z osobą zgłoszoną
do leczenia odwykowego, zbiera się i gromadzi materiały dotyczące okoliczności nadużywania alkoholu przez tę osobę - w szczególności informacje z Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz od innych osób i instytucji w ramach podjętej współpracy.

8)      W przypadku potwierdzenia występowania okoliczności określonych w pkt. 1 osoba nadużywająca alkoholu oraz braku woli podjęcia dobrowolnej terapii, Komisja kieruje do Sądu wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego.       Do wniosku dołącza się zebrane w toku postępowania materiały.

9)      Podstawę skierowania wniosku do Sądu stanowi art. 26 ustawy z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 487).

 

Wniosek dotyczący skierowania na leczenie odwykowe

 • Wniosek dotyczący skierowania na leczenie można sporządzić na miejscu przy pomocy pracownika GKRPA lub wypełnić gotowy formularz (do pobrania na dole strony).
 • Wnioski do GKRPA można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Personalia osób zgłoszonych do GKRPA są objęte tajemnicą służbową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 • Bliższe informacje uzyskać można na miejscu od pracownika GKRPA (w siedzibie Urzędu Gminy w Samborcu) lub telefonicznie pod numerem: 15 831 44 43 wew. 36).

 

 

Opracował: Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Świder

 

Załączniki

20170628_Wniosek.doc

Data: 2017-06-28 12:36:00 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 282
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Świder
Czas wytworzenia: 2017-06-28 12:36:00
Czas publikacji: 2017-06-28 12:38:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak