Rozgraniczenie nieruchomości 

 
 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629),

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy w Samborcu pok. 8, tel. 15 831-44-43 wew. 29.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości, do którego należy dołączyć:

-  dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będących przedmiotem rozgraniczenia.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, dalsze czynności uzależnione są od przebiegu postępowania oraz dostarczenia dokumentacji przez geodetę.

TRYB ODWOŁAWCZY:

  1. Od postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego – nie przysługuje.
  2. Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z ustalenia granic może żądać w terminie 14 dni od jej otrzymania przekazania sprawy do sądu.
  3. Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, składane za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  4. Do postanowienia o rozliczeniu kosztów rozgraniczenia służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach, składane za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

INNE INFORMACJE:

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Wynikiem prowadzonego postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji zatwierdzającej granice nieruchomości, w przypadku sporu co do przebiegających linii granicznych następuje umorzenie postępowania administracyjnego i sprawa z urzędu zostaje przekazana do sądu.

              W przypadku zawarcia ugody przed geodetą postępowanie administracyjne zostaje umorzone.

Koszty rozgraniczenia pokrywają strony po połowie.

Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez Wójta.

 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 

Liczba odwiedzin : 986
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Mroczek
Czas wytworzenia: 2011-05-18 11:36:49
Czas publikacji: 2017-04-05 10:09:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak