Dowody osobiste 

 
 

Wymiana dowodu osobistego

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

     Urząd Gminy w Samborcu

             Samborzec 43

           27-650 Samborzec

     Referat Ewidencji Ludności

           Piętro I, pok. nr 2

 

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 10 września 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze zm.).

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. 6 lutego 2009  r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 5).
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 3. Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

 

Wymagane dokumenty

 Uwaga: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentami poświadczającymi są:

 

 1. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 2. zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. Na żądanie organu - skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
 4.  Do wglądu dokument ze zdjęciem - np. paszport, legitymacja, prawo jazdy.

 

             Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście,  z wyjątkiem:

 

 1. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 4.  osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

 Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

 

Opłaty: Opłat nie pobiera się.

 Miejsce złożenia dokumentów: Referat Ewidencji Ludności

 Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca.

 

Sposób załatwienia sprawy:

         Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. 

         Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.  Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

       W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba chora, niepełnosprawna poza lokalem urzędu gminy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru. 

 

            W przypadku wymiany dowodu osobistego przy odbiorze nowego dowodu dotychczasowy dowód unieważnia się poprzez odcięcie jednego z rogów i zwraca wnioskodawcy.

 

 Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego:

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej można także dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

 4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

 7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

 

 DO ZGŁOSZENIA USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO ZAŁĄCZA SIĘ USZKODZONY DOWÓD OSOBISTY, A JEŻELI ZGŁOSZENIE NASTĄPIŁO W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO, DOKUMENT TEN PRZEKAZUJE SIĘ POCZTĄ LUB OSOBIŚCIE.

             Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

          Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w poprzednim akapicie, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia. 

 

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;

 2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

 3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

 4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

 5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

 

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

 - z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

 - z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;

  - z dniem zgonu posiadacza;

 - z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,

 - z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

 

WAŻNE

 W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

            

Pobierz wniosek o wydanie dowodu osobistego  Dokumentpobierz (83.8 KB)

 

Pobierz formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Dokumentpobierz (71.2 KB)

 

 

Wniosek należy wydrukować dwustronnie.

  Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

 

Liczba odwiedzin : 1724
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Świder
Czas wytworzenia: 2013-10-03 12:51:28
Czas publikacji: 2017-06-27 12:56:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak