Wymeldowanie w trybie administracyjnym 

 
 

  Wymeldowanie lub cofnięcie czynności materialno – technicznej w postaci  zameldowania na pobyt stały/czasowy

 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43

27-650 Samborzec

Referat Ewidencji Ludności

Piętro I, pok. nr 3

 

 Podstawa prawna:

  1. Art. 31 , art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 657)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 ).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2016 poz.1827).

 

  Wymagane dokumenty:

 Z wnioskiem o wymeldowanie bądź cofnięcie czynność materialo-technicznej zameldowania może wystąpić właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do  lokalu. 

 - Wymagane jest sprecyzowanie żądania przez wnioskodawcę poprzez zawnioskowanie:

 - o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego  i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się,     

 - o cofnięcie czynności zameldowania w przypadku, gdy osoba została zameldowana lecz nie zamieszkiwała w lokalu w dacie jej zameldowania.

 - Strona może ustanowić pełnomocnika. 

 

Opłata skarbowa od:

  1. złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł,
  2. wydania decyzji administracyjnej – 10,00 zł.

-    Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca zaś, w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce złożenia dokumentów: Podanie wraz z uzasadnieniem w sprawie należy wysłać pocztą, złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

Liczba odwiedzin : 1223
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Wołos-Mazur
Czas wytworzenia: 2013-10-03 13:23:11
Czas publikacji: 2018-01-05 13:36:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak