Zakład Gospodarki Komunalnej 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Gospodarki Komunalnej

Samborzec 43, 27-650 Samborzec

tel. 15 831 43 13

Parter

 

 Zawarcie umowy  o zaopatrzenie w  wodę lub  odprowadzanie ścieków:

 

 Dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy   o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Zakładem Gospodarki Komunalnej w Samborcu  a Odbiorcą usług. 

 

ZGK jest zobowiązany do zawarcia umowy o  zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została  przyłączona do sieci i która wystąpiła   z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 

 

Wyżej wymieniona umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być  odprowadzone ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa jest zawierana z ich właścicielem lub zarządca. 

 

W przypadku utraty tytułu prawnego przez Odbiorcę usług, jak również w razie nie zawiadomienia Zakładu o zamiarze odstąpienia od umowy, Odbiorca usług zobowiązany jest do regulowania należności do dnia demontażu wodomierza głównego lub do dnia zawarcia przez Zakład umowy z następnym Odbiorcą. 

 

Rozliczenie za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są  prowadzone przez Zakład z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej  wody  i odprowadzonych ścieków. 

 

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 

 

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych a w razie ich braku jako równą ilość  wody pobranej. 

 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze. 

 

ZGK może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

-  przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

- odbiorca usług nie uiścił należności  za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania    upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa  lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego

- został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków. 

 

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000 zł.

 

Karze tej podlega także ten, kto:

 

- uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby, wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę   właściwości wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.   

 

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności  albo grzywny do 10 000 zł  

 

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 t.j.)

2. Uchwała Rady Gminy Samborzec NR XXVII/167/16 z dnia 28.12.2016r.

 

 

Liczba odwiedzin : 2181
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Mucha
Czas wytworzenia: 2010-07-19 15:10:42
Czas publikacji: 2019-03-18 14:06:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak