Zameldowanie/wymeldowanie 

 
 

Zameldowanie/ wymeldowanie

 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43

27-650 Samborzec

Referat Ewidencji Ludności

Piętro I, pok. nr 3

 

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 657),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

 

      Zameldowania i wymeldowania można dokonać:

- osobiście,

- przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu,

- w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Zmiana adresu zamieszkania na pobyt stały nie powoduje konieczności złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

 

Sposób załatwienia sprawy:

 - Należy dokładnie i czytelnie wypełnić odpowiedni formularz meldunkowy  (zgłoszenie pobytu stałego/ czasowego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego),

 - Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy w tym lokalu.

 - Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.       

 Zameldowanie drogą elektroniczną:

Procedura zameldowania w formie dokumentu elektronicznego podobna jest do procedury zameldowania osobiście w urzędzie. Osoba, która melduje się elektronicznie, musi dołączyć dokument (jego cyfrowe odwzorowanie) potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenie właściciela lub podmiotu nim dysponującym, potwierdzające pobyt w lokalu. Zameldowania drogą elektroniczną można dokonać także przez pełnomocnika. W takiej sytuacji pełnomocnictwo również należy dołączyć do e-wniosku. Od pełnomocnictwa pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

- Wymagane dokumenty: formularz meldunkowy, dowód osobisty, do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tej osoby, która potwierdziła na formularzu meldunkowym fakt pobytu meldującego się.

 - Prawidłowo wypełniony i potwierdzony formularz meldunkowy zostaje przyjęty przez pracownika                            

 - Dokonanie faktu zameldowania jest potwierdzone przez wydanie zaświadczenia dokonania tej czynności.

 Opłaty:

 Przy dokonywaniu zameldowania i wymeldowania nie pobiera się opłaty skarbowej.

 Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje bezpłatnie potwierdzenie zameldowania na pobyt stały, potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy  – na wniosek.

Osoba działająca przez pełnomocnika uiszcza opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu – opłaty nie pobiera się.

 Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 Miejsce złożenia dokumentów: Referat Ewidencji Ludności

 

Liczba odwiedzin : 578
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Wołos-Mazur
Czas wytworzenia: 2013-10-03 13:27:22
Czas publikacji: 2018-01-05 13:42:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak