Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-20 14:21:20 Zamówienia do 30 000 Euro / Unieważnienie postępowania dot. zadania pn.: „Wykonanie sztandaru Gminy Samborzec w technice haftu 3D wraz z wyposażeniem” Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-03-19 14:59:22 Zamówienia do 30 000 Euro / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie piezometrów do prowadzenia monitoringu lokalnego wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów w Samborcu wraz z prowadzeniem monitoringu przez 2 lata od wykonania otworów obserwacyjnych Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-03-16 14:54:59 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Zajeziorze Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-03-16 13:15:22 Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-03-16 08:46:24 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2018 rok Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-03-16 08:42:03 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2018 - 2029 Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-03-16 08:38:16 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie dokonania zmian w Uchwale XXXIX/242/18 z dnia 31stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-03-16 08:36:20 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Ryłowice Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-03-16 08:34:58 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-03-16 08:33:56 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2018 roku Albert Sendrowicz Publikacja artykułu